Om Kontor for Søkort og Marine Data

Geodatastyrelsen har som maritim myndighed ansvar for søopmålingen og søkortlægningen til brug for fritidssejlads og skibserhvervets navigation i de danske og grønlandske farvande. Herunder ansvaret for salg og distribution af marine data og produkter for Danmark og Grønland.

I samarbejde med Forsvaret indsamler Geodatastyrelsen detaljerede dybdedata om havbunden. Dybdedataene forædles for at de sammen med data om forholdene for skibsfart og navigation til havs kan indgå som de centrale elementer i de danske søkort. Her finder du information om hvilke marine og maritime data, som Geodatastyrelsen udvikler og vedligeholder.

Søkort Danmark
Det danske farvand er med omkring 65.000 passager om året et af de mest befærdede i verden. Med henblik på at understøtte sejladssikkerheden for skibstrafikken og fritidssejlerne, sker der en løb­ende udvikling, produktion og ajour­føring af elek­troniske søkort (ENC), papirsøkort og nautiske publikationer for danske farvande.

Søkort Grønland
Skibstrafikken i de grønlandske farvande er steget, og det stiller øgede krav om bedre søkortlægning. Der er bl.a. derfor indgået en aftale med Grønlands Selvstyre om fremstilling af en række nye søkort for farvandene på den grønlandske vestkyst. Sideløbende bliver de hydrografiske data i den sydvestlige del af de grønlandske farvande løbende forbedret, så de kan indgå i digitale søkort og dermed gøre e-navigationen bedre og mere sikker.    

Aftale med det grønlandske selvstyre
I 2009 indgik den daværende miljøminister en aftale med det grønlandske selvstyre om at producere nye søkort over de sydvestgrønlandske farvande inden udgangen af 2018.
Digitalisering af de gamle søkort og indførelsen af det nye søkortsystem forbedrer rammerne for sejladssikkerheden i Grønland, da der ikke tidligere har været elektroniske søkort, som kunne bruges i direkte forbindelse med GPS i de grønlandske farvande. De elektroniske søkort bliver i det nye system etableret sideløbende med papirkortene i takt med den aftalte produktionsplan. Den nye digitale tilgang betyder, at opdateringer af søkort og nye opmålinger kan indarbejdes i de eksisterende produkter betydeligt hurtigere.
Læs mere om søkort i Grønland her.

MSDI
Geodatastyrelsen er desuden ansvarlig for etablering af en dansk maritim infrastruktur (MSDI), der skal danne grundlag for, at myndigheder kan samordne deres aktiviteter og optimere anvendelsen af havets arealer og resurser til gavn for både den økonomiske udvikling og havmiljøet. Læs mere om MSDI her: Læs mere om MSDI her: